หน้าหลัก
ITA
LPA
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ประมาณ 22 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 41.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,241.75 ไร่  
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,968 คน แยกเป็น

ชาย 1,456 คน คิดเป็นร้อยละ 49.06

หญิง 1,512 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 930 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 70.68 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ
ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์
 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีแม่น้ำชี เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง จ.ชัยภูมิ กับ จ.นครราชสีมา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ
 
พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำชีไหลผ่านทางทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบล ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร การประมงในครัวเรือน แต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลของแม่น้ำชีก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ของทุกปี ดังนั้นจึงแบ่งเขตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น 2 ลักษณะ คือ
พื้นที่ลุ่ม มีน้ำตลอดปี ที่ราบตามลำน้ำชี คือ ลำน้ำก่ำ ลำห้วยบง ลำห้วยหินลาด เหมาะแก่การทำนา
พื้นที่ดอน อยู่ตอนเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นพื้นที่ดินลูกรังเหมาะแก่การทำทุ่งเลี้ยงสัตว์
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   โนนคูณ 279 268 547 168  
2   ลาดน้อย 22 14 36 22
  3   ลาดใหญ่ 8 7 15 54  
4   ดงบัง 297 330 627 154
  5   โนนหว้านไพล 235 242 477 145  
6   กุดเวียน 185 222 407 115
  7   ดงบังน้อย 137 168 305 70  
8   ลาดใหญ่ 16 14 30 65
  9   โนนก้านตง 134 117 251 67  
10   ชัยเจริญ 143 130 237 70
    รวม 1,456 1,512 2,968 930  
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561