หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
''อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง
โครงสร้างพื้นฐานดี''
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
1
2
 
 
 
 
 
 
     
 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการ สุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จากสนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
กิจกรรมส่่งเสริมการขายผลิตภัณฑืสินเชื่อของธนาคารสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำภายในหน่วยงาน และผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
กำชับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 93 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
**ด่วนที่สุด**ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
***ด่วนที่สุด*** ให้รายงานข้อมูลงบประมาณเพื่อประกอบการขอใช้เงินทดรองราชการ เพื่อจัดหาชุดตรวจ ATK ค้นหา ผู้ติดเชื้อ COVID 19 เชิงรุกในพื้นที่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
**ด่วนที่สุด** แจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e - GP เพิ่มเติม (ทต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จฯ ทต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น และ อบต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
**ด่วนมาก** ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
** ด่วนที่สุด ** แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
 
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2950  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว173  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.3/ว2927  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2948  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2949  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2952  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2951  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2928  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2930 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) กพส. มท 0810.2/ว2944  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2926  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 3 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2934  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว177  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (22 มิ.ย. 2564)    อ่าน 121  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มี.ค. 2563)    อ่าน 2540  ตอบ 3  
ขออนุญาต แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (25 ก.ค. 2562)    อ่าน 903  ตอบ 0  
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุชุดตรวจเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเ [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภ [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้ง [ 17 พ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 

ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อน
 
 
 
 
e-Service
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-816-105
 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,600,737 เริ่มนับ 14 ก.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10