หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างองค์กร ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลผู้บริหาร ไฟล์แนบ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ของ อบต. ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไฟล์แนบ
    - ยุทธศาสตร์ ไฟล์แนบ
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ข้อมูลการติดต่อ ไฟล์แนบ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก. ไฟล์แนบ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไฟล์แนบ
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ไฟล์แนบ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
    - กระดานสนทนา ไฟล์แนบ
  o9 Social network
    - Social Network ไฟล์แนบ
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6