หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 

 
 


นายสุรศักดิ์ การบรรจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
 
 


นางอมรพรรณ จำพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปรีชา ผดุงโชค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวชลธิชา บุญโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


พ.จ.ท. ศิริโรจน์ สุพิพัฒนโมลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอนัญญา จันทนิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกาญจนา นาสอ้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพงศ์สวัสดิ์ เสนามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย