หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 

 
 


นายสุรศักดิ์ การบรรจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
 
 


นางอมรพรรณ จำพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปรีชา ผดุงโชค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวชลธิชา บุญโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


พ.จ.ท. ศิริโรจน์ สุพิพัฒนโมลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอนัญญา จันทนิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพงศ์สวัสดิ์ เสนามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจำปา ปัดทุม
พนักงานขับรถยนต์