หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 

 
 
 
 

 


การเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
 


ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น

อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

การพัฒนาสร้างสุขภาพ/ส่งเสริมสุขภาพ
 

พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรใน อบต.

ปรับปรุงการควบคุมตรวจสอบภายใน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมือง

การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
 


การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประชาชน
 


ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ

เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวแก่ประชาชน
 

กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จัดหาที่รองรับขยะของตำบลและการกำจัดขยะ

การจัดการระบบน้ำเสียชุมชน

การเพิ่มพื้นที่ของป่าชุมชน

การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 


ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค - บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร