หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 


การเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
 


ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น

อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

การพัฒนาสร้างสุขภาพ/ส่งเสริมสุขภาพ
 

พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรใน อบต.

ปรับปรุงการควบคุมตรวจสอบภายใน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมือง

การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
 


การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประชาชน
 


ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ

เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวแก่ประชาชน
 

กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จัดหาที่รองรับขยะของตำบลและการกำจัดขยะ

การจัดการระบบน้ำเสียชุมชน

การเพิ่มพื้นที่ของป่าชุมชน

การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 


ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค - บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-816-105
 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,199,004 เริ่มนับ 14 ก.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10